مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش مهارت های حل ...
عنوان اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس دانش آموزان پسر دوره متوسطه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها اضطراب امتحان، عزت نفس، مهارت های حل مسئله.
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسأله در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس دانش آموزان پسر دوره متوسطه بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان تبریز که در سال تحصیلی 98-1397 در یکی از مدارس دولتی ثبت نام نموده اند، تشکیل می دادند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. ابتدا از بین مناطق شهر تبریز ناحیه 1 به صورت تصادفی انتخاب شد و از بین مدارس ناحیه 1، تعداد سه مدرسه پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شد و از بین هر سه مدرسه، از هر کدام تعداد 1 کلاس به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس از بین دانش آموزان مدارس انتخاب شده تعداد 40 دانش آموز به صورت تصادفی در 1 گروه آزمایش و 1 گروه کنترل قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش (آموزش مهارت حل مسئله) به مدت 8 جلسه تحت آموزش مهارت حل مسئله قرار گرفتند و در مقابل گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های حل مسئله بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانش آموزان تأثیر دارد. به طوری که آموزش مهارت های حل مسئله باعث کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس دانش آموزان می شود.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)