مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش مهارت های ...
عنوان اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها خودپنداره، عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی.
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از این جامعه، تعداد 60 دانش آموز در دو گروه آزمایش (30 دانش آموز) و کنترل (30 دانش آموز) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به این صورت که ابتدا خودپنداره تحصیلی دانش آموزان و عملکرد تحصیلی (نمرات نمیسال اول) آن ها به عنوان پیش آزمون استفاده شد و بعد برای گروه آزمایشی مهارت های اجتماعی آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. بعد از اجرای آموزش مهارت های اجتماعی دوباره خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی (نمرات نمیسال دوم) دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی سن چن و معدل نمرات دانش آموزان و پکیج آموزشی مهارت اجتماعی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی، میزان خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به طور معناداری افزایش می دهد. بنابراین آموزش مهارت های اجتماعی بر افزایش خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)