مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش میانجی تعلل ورزی تحصیلی ...
عنوان نقش میانجی تعلل ورزی تحصیلی در پیش بینی وابستگی به اینترنت بر اساس سنخ های شخصیتی A و B
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها اعتیاد به اینترنت،تعلل ورزی تحصیلی، تیپ های شخصیتی، دانشجویان
چکیده هدف پژوهش تعیین رابطه تیپ های شخصیتی وتعلل ورزی تحصیلی با میزان وابستگی به اینترنت بود.پژوهش حاضرازنظرروش شناسی،توصیفی وازنوع همبستگی است.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به تعداد 5718نفر بودند وحجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای379نفر انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه تیپ های شخصیتی گنجی(1380)، تعلل ورزی تحصیلی سولومنو راث بلوم(1984) و اعتیاد به اینترنت یانگ (1988)، استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها احراز شدند؛ وداده ها با استفاده ازشاخص های همبستگی،t مستقل،تحلیل واریانس و تحلیل مسیر تحلیل گردیدند.یافته های پژوهش نشان داد که بین تیپ شخصیتیAوB از لحاظ وابستگی به اینترنت تفاوت معناداری وجود دارد.تیپ های شخصیتی به طور غیر مستقیم و با واسطه گری مولفه های تعلل ورزی می تواند وابستگی بها ینترنت را را پیش بینی کند. این پژوهش دارای تلویحاتی برای دست اندرکاران آموزش عالی و مشاوران می باشد که از نتایج آن برای بهبود وضعیت تحصیلی و سلامت روانی دانشجویان می توانند بهره بگیرند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، ولی عبدالله زاده (نفر دوم)