مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش ساختاری باورهای فراشناختی ...
عنوان نقش ساختاری باورهای فراشناختی و خودکارآمدی در شادکامی و اضطراب امتحان دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها باورهای فراشناختی، خودکارآمدی عمومی، شادکامی، اضطراب امتحان
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش باورهای فراشناختی و خودکارآمدی عمومی در شادکامی و اضطراب امتحان دانش آموزان انجام گرفت.ابن پژوهش ازنظرروش شناسی،توصیفی وازنوعه مبستگی است.جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهر شاهین دژبه تعداد1289نفر، در سال95-94میباشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی297نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه، شامل پرسشنامةMCQ-Aخرم دل و همکاران (1390)، پرسشنامة شررSES(1982)، پرسشنامة 25سوالی اضطراب امتحان (TAI) ابوالقاسمی و همکاران (1375) و پرسشنامة شادکامی آکسفورد آرگایل و همکاران(1976) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده ازنرم افزار22spss.، 8Lisrel.و آزمونهای آماری تحلیل مسیر و مانووا تحلیل گردیدند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر خودکارآمدی عمومی برروی شادکامی و اضطراب امتحان اثر مستقیم و معناداری دارد و نیز متغیر باورهای فراشناختی بر اضطراب امتحان اثر مستقیم و معناداری دارد، ولی بر روی شادکامی اثر مستقیم ندارد. همچنین نتیجه تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد میانگین نمرات دانش آموزان دختر و پسر فقط از لحاظ متغیر اضطراب امتحان با یکدیگر تفاوت معنیداری دارد.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، بابک گوهرنیا (نفر دوم)