مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اعتبارسنجی مقیاس تفکرات ...
عنوان اعتبارسنجی مقیاس تفکرات پارانویید درجامعه ایرانی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اختلال پارانویید،پرسشنامه شخصیت،مطالعات اعتبارسنجی
چکیده چکیده زمینه و هدف: از آنجاکه تفکر پارانوئید، رویکردی تک بعدی دارد و استفاده از پرسشنامه های طولانی، کاربرد بالینی و پژوهشی مناسبی ندارند، لذا معرفی پرسشنامه های کوتاه، الزامی به نظر ابزار خودسنجی کوتاهی برای سنجش تفکر ،(GPTS) می رسد. پرسشنامه تفکرات پارانوئید پارانوئید در گروه غیربالینی و بالینی می باشد. این پژوهش به منظور اعتبارسنجی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه زمینه یابی مقطعی، 356 دانشجو در سال 1394 به روش نمونه گیری و مقیاس پارانوئید آزمون مینه سوتا (GPTS) طبقه ای، انتخاب و با پرسشنامه تفکرات پارانوئید مورد آزمون قرار گرفتند. روایی، همزمان با اجرای همزمان مقیاس پارانوئید آزمون )MMPI( سنجیده شد. )Minnesota Multiphasic Personality Inventory( مینه سوتا .)p=0/ 0 و معنی دار بود ) 001 / برابر 71 MMPI و GPTS یافته ها: ضریب همبستگی نمرات 0 محاسبه گردید. / همسانی درونی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 81 ابزار مناسب و کوتاهی (GPTS) ، نتیجه گیری: در جمعیت ایرانی، مقیاس تفکرات پارانوئید برای غربالگری در پژوهش های مرتبط با تفکر پارانوئید می باشد. کلید واژه ها: اختلال پارانوئید؛ پرسشنامه شخصیت؛ مطالعات اعتبارسنجی
پژوهشگران کریم عبدالمحمدی (نفر اول)، علی محمدزاده (نفر دوم)، عزت اله احمدی (نفر سوم)، فرهاد غدیری صورمان (نفر چهارم)