عزت اله احمدی

صفحه نخست /عزت اله احمدی
نام و نام خانوادگی عزت اله احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 12 (1397) 46-54
2 عصب روانشناسی 4 (1397) 139-158
3 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 13 (1397) 175-197
4 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 13 (1397) 1-20
5 رویش روانشناسی 7 (1397) 161-178
6 مجله پزشکی ارومیه 29 (1397) 327-335
7 پژوهش های روان شناسی اجتماعی 29 (1397) 77-94
8 افق دانش 24 (1397) 152-146
9 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 43-58
10 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 229-247
11 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 95-111
12 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 10 (1395) 47-53
13
Journal of Practice in Clinical Psychology 4 (2016) 221-228
14 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
15 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 14 (1394) 803-810
16 فصلنامه پژوهش های روان شناختی اجتماعی ISSN:2251-8002 (1393) 93-120
17 مجله پزشکی ارومیه (1392) 257-262