عزت اله احمدی

صفحه نخست /عزت اله احمدی
نام و نام خانوادگی عزت اله احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 افق دانش 24 (1397) 152-146
2 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 43-58
3 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 229-247
4 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 95-111
5 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
6 فصلنامه پژوهش های روان شناختی اجتماعی ISSN:2251-8002 (1393) 93-120
7 مجله پزشکی ارومیه (1392) 257-262