عزت اله احمدی

صفحه نخست /عزت اله احمدی
عزت اله احمدي
نام و نام خانوادگی عزت اله احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های نوین روانشناختی 16 (1400) 95-110
2
Iran J Psychiatry Behav Sci 14 (2020) 1_6
3
iranian journal of health psychology 2 (2020) 45-50
4
International Journal of Psychology 14 (2020) 59-82
5 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 14 (1399) 1-10
6 پژوهش های نوین روانشناختی 15 (1399) 34-49
7 روانشناسی مدرسه 9 (1399) 97-114
8 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد 14 (1399) 279-297
9 علوم روانشناختی 19 (1399) 47-55
10 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 14 (1398) 47-93
11 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 12 (1397) 46-54
12 مطالعات روان شناختی 14 (1397) 5-24
13 عصب روانشناسی 4 (1397) 139-158
14 پژوهش های نوین روانشناختی 13 (1397) 175-197
15 پژوهش های نوین روانشناختی 13 (1397) 1-20
16 رویش روانشناسی 7 (1397) 161-178
17 مطالعات علوم پزشکی 29 (1397) 327-335
18 پژوهشهای سلامت محور 4 (1397) 169-179
19 پژوهش های روان شناسی اجتماعی 29 (1397) 77-94
20 افق دانش 24 (1397) 152-146
21 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد 11 (1396) 43-58
22 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد 11 (1396) 229-247
23 پژوهش های نوین روانشناختی 11 (1395) 95-111
24 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 10 (1395) 47-53
25
Journal of Practice in Clinical Psychology 4 (2016) 221-228
26 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
27 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 14 (1394) 803-810
28 فصلنامه پژوهش های روان شناختی اجتماعی ISSN:2251-8002 (1393) 93-120
29 مطالعات علوم پزشکی (1392) 257-262