کریم آزالی علمداری

صفحه نخست /کریم آزالی علمداری
كريم آزالي علمداري
نام و نام خانوادگی کریم آزالی علمداری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 09 اسفند 1397
2 سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 09 اسفند 1397
3
یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی - ایران، تهران - 22 و 23 اردیبهشت 1397
4 سویمن همایش ملی ورزش و بیماری ها - ایران، جزیره کیش - 09 و 10 آذر 1396
5 اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه، مهر - ایران، ارومیه - 27 مهر 1396
6 اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه، مهر - ایران، ارومیه - 27 مهر 1396
7 دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی - ایران، تهران - 07 اردیبهشت 1396
8 دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی - ایران، تهران - 07 اردیبهشت 1396
9 دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 08 مهر 1395
10 دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 08 مهر 1395
11 اولـیــن همـایـــش ملـــــی تحولات علوم ورزشی حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی - ایران، قزوین - 04 خرداد 1395
12 اولـیــن همـایـــش ملـــــی تحولات علوم ورزشی حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی - ایران، قزوین - 04 خرداد 1395
13 اولـیــن همـایـــش ملـــــی تحولات علوم ورزشی حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی - ایران، قزوین - 04 خرداد 1395
14 نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی - ایران، تهران - 19 و 20 اسفند 1394
15 همایش علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 16 مهر 1394
16 همایش علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 16 مهر 1394
17 سومین همایش ملی ورزش برای همه - 01 اردیبهشت 1393
18 مجموعه مفالات در سومین همایش ملی ورزش برای همه - 01 اردیبهشت 1393