کریم آزالی علمداری

صفحه نخست /کریم آزالی علمداری
كريم آزالي علمداري
نام و نام خانوادگی کریم آزالی علمداری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی یافته های نوین در علوم ورزشی با تأکید بر دوران پسا کرونا - ایران، تهران - 02 و 03 اسفند 1401
2 دومین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه - ایران، ارومیه - 30 و 31 اردیبهشت 1400
3
دوازدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی - ایران، تهران - 14 و 15 اسفند 1398
4 اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار - ایران، کردستان - 01 و 02 آبان 1398
5 اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار - ایران، کردستان - 01 و 02 آبان 1398
6 سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 09 اسفند 1397
7 سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 09 اسفند 1397
8
یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی - ایران، تهران - 22 و 23 اردیبهشت 1397
9 سویمن همایش ملی ورزش و بیماری ها - ایران، جزیره کیش - 09 و 10 آذر 1396
10 اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه، مهر - ایران، ارومیه - 27 مهر 1396
11 اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه، مهر - ایران، ارومیه - 27 مهر 1396
12 دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی - ایران، تهران - 07 اردیبهشت 1396
13 دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی - ایران، تهران - 07 اردیبهشت 1396
14 دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 08 مهر 1395
15 دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 08 مهر 1395
16 اولـیــن همـایـــش ملـــــی تحولات علوم ورزشی حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی - ایران، قزوین - 04 خرداد 1395
17 اولـیــن همـایـــش ملـــــی تحولات علوم ورزشی حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی - ایران، قزوین - 04 خرداد 1395
18 اولـیــن همـایـــش ملـــــی تحولات علوم ورزشی حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی - ایران، قزوین - 04 خرداد 1395
19 نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی - ایران، تهران - 19 و 20 اسفند 1394
20 همایش علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 16 مهر 1394
21 همایش علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 16 مهر 1394
22 سومین همایش ملی ورزش برای همه - 01 اردیبهشت 1393
23 مجموعه مفالات در سومین همایش ملی ورزش برای همه - 01 اردیبهشت 1393