ابوالفضل رمضانی

صفحه نخست /ابوالفضل رمضانی
ابوالفضل رمضاني
نام و نام خانوادگی ابوالفضل رمضانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [ResearchGate] [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Language and Translation 14 (2024) 49-60
2 مطالعات زبانی بلاغی 1 (1401) 72-100
3
Journal of Language and Translation 12 (2022) 159-175
4
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 10 (2022) 201-217
5
International Journal of Innovation, Creativity and Change 14 (2020) 146-163
6
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 7 (2019) 47-65
7 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1396) 17-38
8
Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities 9 (2017) 90-100
9 پژوهش ادبیات معاصر جهان 20 (1394) 245-274
10
Khazar Journal of Humanities and Social Sciences 19 (2016) 30-49
11 مجله بین المللی نگارش نوین (هدوستان) ISSN:2230-8466 (1393) 88-77
12
International Multidisciplinary Research Journal (2014) 42014
13
International Journal of Studies in English ISSN:1578-7044 (2014) 0
14 مجله وقایع نگار پژوهشی (هندوستان) (1392) 16-34
15 مجله مطالعات زبان وادبیات انگلیسی (کانادا) (1392) 42014
16 مجله زبانشناسی کاربردی (1392) 152-174