ابوالفضل رمضانی

صفحه نخست /ابوالفضل رمضانی
ابوالفضل رمضاني
نام و نام خانوادگی ابوالفضل رمضانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [ResearchGate] [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 تالیف کتاب --- 1395
2 تالیف کتاب --- 1395
3 تالیف کتاب --- 1390