وحید رومی

صفحه نخست /وحید رومی
وحيد رومي
نام و نام خانوادگی وحید رومی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی محض
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Inequalities and Applications 2024 (2024) 1-14
2
Scientific Reports 14 (2024) 1-20
3
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 33 (2023) 1-19
4
Filomat 37 (2023) 3639–3648
5
Advances in the Theory of Nonlinear Analysis and its Application 7 (2023) 215-231
6
Mathematics Interdisciplinary Research DOI: 10.22052/mir.2022.246010.1337 (2022) DOI: 10.22052/mir.20
7
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 32 (2022) 2250147-1 2250147-15
8
Journal of Nonlinear and Convex Analysis 23 (2022) 1213-1229
9
Fixed Point Theory 23 (2022) 673-688
10
Computational Methods for Differential Equations 10 (2022) 144-157
11
Mathematical Analysis and Convex Optimization 2 (2021) 17-26
12
Mathematics Interdisciplinary Research DOI: 10.22052/MIR.2021.240252.1237 (2021) DOI: 10.22052/MIR.20
13
MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION https://doi.org/10.1016/j.matcom.2021.11.015 (2021) https://doi.org/10.1
14
Differential Equations and Dynamical Systems https://doi.org/10.1007/s12591-021-00573-9 (2021) https://doi.org/10.1
15
Computational Methods for Differential Equations 9 (2021) 749-761
16
Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations 2021 (2021) 1-13
17
Computational Methods for Differential Equations 9 (2021) 289-299
18
International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations 10 (2020) 1-18
19
Boletim da Sociedade Paranaense de Matemática 38 (2020) 83-100
20 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 49 (1398) 129-136
21
Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems Series A: Mathematical Analysis 25 (2018) 287-303
22 مهندسی مکانیک مدرس 18 (1397) 383-394
23
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 57 (2018) https://doi.org/10.1
24
Acta Mathematica Scientia 33 (2013) 1398-1406
25
Electronic Journal of Differential Equations 2013 (2013) 1-13
26
Turkish Journal of Mathematics 36 (2012) 273-280
27
Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems Series A: Mathematical Analysis 19 (2012) 267-280
28
Mathematical and Computer Modelling 54 (2011) 2471-2478
29
MATHEMATICAL SCIENCES 2 (2008) 243-250
30
International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations 1 (2008) 276-282
31
International Journal of Engineering Science 18 (2007) 1-5