کامبیز عزیز پور

صفحه نخست /کامبیز عزیز پور
نام و نام خانوادگی کامبیز عزیز پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
تحصیلات دکترای حرفه ای / زراعت _فیزیولوژی گیاهان زراعی
وبسایت
پست الکترونیک