بهمن آقازاده قیه باشی

صفحه نخست /بهمن آقازاده قیه باشی
نام و نام خانوادگی بهمن آقازاده قیه باشی
شغل دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تحصیلات کارشناسی ارشد / ادبیات عرب
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک