علیرضا غفاری حدیقه

صفحه نخست /علیرضا غفاری حدیقه
عليرضا غفاري حديقه
نام و نام خانوادگی علیرضا غفاری حدیقه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Soft Computing 27 (2023) 4337–4352
2
Journal of Mathematical Modeling 10 (2022) 433-447
3
Iranian Journal of Management Studies 15 (2022) 347-364
4
Journal of Uncertain Systems 14 (2021) 2150005-1
5
Journal of Modelling in Management https://doi.org/10.1108/JM2-01-2019-0020 (2021) 26
6
Journal of Mathematical Modeling 10.22124/JMM.2020.16732.1448 (2020) 1-28
7
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106657 (2020) 1-33
8
Soft Computing https://doi.org/10.1007/s00500-019-03811-z (2020) 1-9
9
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 10.1109/TCBB.2018.2875692 (2018) 1-9
10 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن 56 (1397) 41-56
11
INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS 26 (2018) 327-342
12
Soft Computing 22 (2018) 1003-1012
13
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining 6 (2018) 163-175
14
Annals of Operations Research ندارد (2017) 1-23
15 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن 13 (1395) 27-51
16
Journal of Hyperstructures 5 (2016) 169-181
17
Computers and Operations Research 73 (2016) 27-42
18
WATER RESOURCES MANAGEMENT 30 (2016) 4053–4062
19
تحقیق در عملیات ـ انجمن ایرانی تحقیق در عملیات Iranian Journal of Operations Research 6 (1394) 53-64
20
Industrial & Engineering Chemistry Research 54 (2015) 9202–9221
21
Optimization and Engineering 16 (2015) 571–604
22
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 32 (2015) 150013-1 150013-17