فریبا عظیم زاده جوادی

صفحه نخست /فریبا عظیم زاده جوادی
نام و نام خانوادگی فریبا عظیم زاده جوادی
شغل دانش آموخته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / هیچ
تحصیلات
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 کهن نامه ادب پارسی سال 13 ، ،پاییز و زمستان 1401 (1401) 185 - 212
2 پژوهشنامه عرفان سال سیزدهم/ پاییز و زمستان 1400 (1400) 151-175