مرتضی فرخی راد

صفحه نخست /مرتضی فرخی راد
نام و نام خانوادگی مرتضی فرخی راد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی متالوژی و مواد-خوردگی و پوشش و مهندسی سطح
وبسایت
پست الکترونیک