دکتر علی مرادمند

صفحه نخست /دکتر علی مرادمند
دكتر علي مرادمند
نام و نام خانوادگی دکتر علی مرادمند
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علم اطلاعات و دانش شناسی - گرایش بازیابی اطلاعات و
وبسایت
پست الکترونیک