علی مرادمند

صفحه نخست /علی مرادمند
علي مرادمند
نام و نام خانوادگی علی مرادمند
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علم اطلاعات و دانش شناسی
وبسایت
پست الکترونیک