مهدی هاشم زاده

صفحه نخست /مهدی هاشم زاده
مهدي هاشم زاده
نام و نام خانوادگی مهدی هاشم زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحصیلات دکترای تخصصی / کامپیوتر- سیستم های هوشمند
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 سنجش از دور و Gis ایران 11 (1398) 21-42
2
APPLIED SOFT COMPUTING 78 (2019) 324–345
3
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 1 (2019) 1-19
4
Artificial Intelligence in Medicine 95 (2019) 1-15
5
SIGNAL PROCESSING 155 (2019) 233-246
6 رایانش نرم و فناوری اطلاعات 7 (1397) 13-28
7
INFORMATION SCIENCES 460–461 (2018) 318-330
8
COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING 68 (2018) 14-25
9
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 77 (2018) 6775–6797
10 پردازش علائم و داده ها 14 (1396) 97-112
11 شناخت (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1396) 134-159
12
International Journal of Computational Intelligence Systems 9 (2016) 850-862
13
INFORMATION SCIENCES INS (2016) 199-216
14
International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 27 (2013) 1-31
15
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 72 (2013) 453–487