بهزاد آویشن

صفحه نخست /بهزاد آویشن
نام و نام خانوادگی بهزاد آویشن
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 1 (2018) 3455-3468
2
KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS 1 (2018) 253-263
3
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 1 (2018) 329-337
4
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 1 (2018) 362-369
5 مهندسی مکانیک مدرس 18 (1397) 54-56
6
Transactions of the Indian Institute of Metals 71 (2018) 493-503
7
International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 24 (2017) 1010-1020
8
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 1 (2017) 178-185
9 مواد پیشرفته در مهندسی 1 (1395) 101-111
10
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 1 (2016) 306-317
11
Acta Metallurgica Sinica (English Letters) 29 (2016) 587-594
12
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 1 (2016) 94-101
13
MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 31 (2015) 1508-1520
14
Acta Metallurgica Sinica (English Letters) 27 (2014) 233-238