رسول بازیار

صفحه نخست /رسول بازیار
نام و نام خانوادگی رسول بازیار
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه تهران
تحصیلات
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دو فصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات (دانشگاه لرستان) 2 (1394) 1-17
2 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 1 (1394) 37-54