اکبر حیدرزاده

صفحه نخست /اکبر حیدرزاده
اكبر حيدرزاده
نام و نام خانوادگی اکبر حیدرزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 --- 1393