ابوالفضل رمضانی

صفحه نخست /ابوالفضل رمضانی
ابوالفضل رمضاني
نام و نام خانوادگی ابوالفضل رمضانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / ادبیات انگلیسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1396) 17-38
2
Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities 9 (2017) 90-100
3 پژوهش ادبیات معاصر جهان 20 (1394) 245-274
4
Khazar Journal of Humanities and Social Sciences 19 (2016) 30-49
5 مجله بین المللی نگارش نوین (هدوستان) ISSN:2230-8466 (1393) 88-77
6
International Multidisciplinary Research Journal (2014) 42014
7
International Journal of Studies in English ISSN:1578-7044 (2014) 0
8 مجله وقایع نگار پژوهشی (هندوستان) (1392) 16-34
9 مجله مطالعات زبان وادبیات انگلیسی (کانادا) (1392) 42014
10 مجله زبانشناسی کاربردی (1392) 152-174