شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 حسین سلطانی جیقه دبیر شورا
2 منصور ایمانپور عضو عادی
3 حمید محمدی عضو عادی
4 سیروس اسدیان عباس بلاغی عضو عادی
5 معروفعلی احمدوند عضو عادی
6 محمد حسین ستاری بارنجی عضو عادی
7 عبدالاحد غیبی عضو عادی
8 خلیل منفردی عضو عادی
9 عیسی برقی عضو عادی
10 محمد احمدآبادی عضو عادی
11 مهدی هاشم زاده عضو عادی