شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 امیرحسین مصفا دبیر شورا (مدیر تحصیلات تکمیلی)
2 اکبر حیدرزاده مدیر امور پژوهشی
3 امین صفری معاون آموزشی دانشگاه
4 محمد پاژنگ مدیر امور آموزشی
5 سید احمد حسینی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات
6 وحید سرابی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
7 علی صیادانی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات
8 حسن حیدری مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه
9 رقیه فخرپور معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی
10 مهدی دینی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی
11 عین اله پیرا معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فناوری