مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پیش بینی تفکر خلاق دانشجویان ...
عنوان پیش بینی تفکر خلاق دانشجویان از روی اهداف پیشرفت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها عملکردی- اجتنابی ، تبحری- رویکردی، تفکر خلاق.
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اهداف پیشرفت با تفکر خلاق بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. شرکت کنندگان پژوهش شامل359 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (136 پسر و 223 دختر) در سال تحصیلی 1393-94 بودند که بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور(2001 ) و پرسشنامۀ تفکر خلاق پیتر هانی ( ترجمه یوسفی، 1384) توسط شرکت کنندگان تکمیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم SPSS استفاده گردید. یافته ها نشان دادند که ضریب رگرسیون متغیرهای عملکردی- اجتنابی و تبحری- رویکردی به ترتیب برابر با 16/0- ، 42/0 که از لحاظ آماری معنی دار است، پس می توان گفت که تفکر خلاق را می توان بر اساس مولفه های عملکردی- اجتنابی و تبحری- رویکردی پیش بینی کرد.این پژوهش تلویحاتی برای دست اندکاران تعلیم و تربیت دارد که از یافته های آن می توانند در پرورش فراگیران خلاق بهره گیرند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، ابوالفضل فرید (نفر دوم)، داود بابایی (نفر سوم)