مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه نگرش به مدرسه با ...
عنوان رابطه نگرش به مدرسه با اثربخشی تدریس معلمان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها ادراک از نظام آموزشی، اثربخشی تدریس ، دوره متوسطه.
چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نگرش به مدرسه با اثربخشی تدریس معلمان دوره متوسطه بود. روش تحقیق از نوع توصیفی می باشد و از 206 نفر معلمان زن مدارس دخترانه ناحیه 2 شهر تبریز، 100 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند که به پرسشنامه نگرش به مدرسه و اثربخشی تدریس پاسخ دادند. و نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین نگرش به مدرسه و اثربخشی تدریس آنها رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتیجه آزمون t مستقل بیانگر این بود که بین میانگین اثربخشی تدریس معلمان دارای درجه تحصیلات متفاوت، تفاوت معنی داری ندارد.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، پریسا زارع زاده (نفر دوم)