مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای ...
عنوان بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها راهبردهای خودتنظیمی، سازگاری تحصیلی، دانش آموزان.
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر ایلخچی در سال 1395 بودند که از این جامعه تعداد 60 دانشآموز انتخاب شده و به صورت تصادفی در 2 گروه ) 30 آزمایش( و ) 30 کنترل( با - تحصیلی 96 استفاده از روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شده و جایگزین شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه سازگاری تحصیلی سینگ و سینها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده با تحلیل کواریانس انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر سازگاری تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد. در واقع آموزش راهبردهای خودتنظیمی باعث افزایش سازگاری تحصیلی در دانش آموزان می شود. بنابراین توجه به نقش راهبردهای خودتنظیمی میتواند نقش مهمی در سازگاری تحصیلی داشته باشد.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، جعفر بهادری خسروشاهی (نفر دوم)