مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه سبک های هویت و گوشه ...
عنوان مقایسه سبک های هویت و گوشه گیری در دانش آموزان با والدین در قید حیات و بدون سرپرست
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها سبک های هویت، گوشه گیری، بدون سرپرست.
چکیده مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های هویت و گوشه گیری در دانش آموزان با والدین در قید حیات و بدون سرپرست بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر که تحت سرپرستی سازمان بهزیستی در سال 1396 بودند و همچنین جامعه آماری دانش آموزان دختر باسرپرست که از اوایل زندگی کنار والدین زندگی کرده و در مناطق آموزشی شهر تبریز در سال 1396 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری دختران تحت سرپرستی مراکز بهزیستی شامل 30 نفر و نمونه دختران نوجوان باسرپرست 30 نفر بودند که نمونه دختران تحت سرپرستی بهزیستی از طریق نمونه گیری هدفدار و از بین مراکز سازمان بهزیستی انتخاب شدند. همچنین نمونه نوجوانان باسرپرست نیز از طریق نمونه گیری خوشه ای و از مدارس شهر تبریز انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک هویت برزونسکی و مقیاس احوال شخصی وودورث استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و ازمون t دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که در متغیرهای سبک هویت و گوشه گیری در دانش آموزان با والدین در قید حیات و بدون سرپرست تفاوت وجود دارد. در واقع دانش آموزان بدون سرپرست از سبک هویت هنجاری و سردرگم و گوشه-گیری بالاتری برخوردار بودند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)