مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش مهارت های ...
عنوان اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها خودپنداره تحصیلی، مهارت های اجتماعی، دانش آموزان
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بودند که از این جامعه، تعداد 60 دانش آموز در دو گروه آزمایش (30 دانش آموز) و کنترل (30 دانش آموز) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی سن چن دانش آموزان و پکیج آموزشی مهارت اجتماعی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی بر خودپنداره تحصیلی تأثیر دارد و میزان خودپنداره تحصیلی دانش آموزان را به طور معناداری افزایش می دهد. بنابراین آموزش مهارت های اجتماعی بر افزایش خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان پیشنهاد می گردد.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)