مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر ...
عنوان اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها تاب آوری تحصیلی، ذهن آگاهی، دانش آموزان.
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تبریز بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه 4 شهرستان تبریز در سال تحصیلی 99-1398 بود که از بین مدارس این منطقه تعداد 1 کلاس انتخاب شده و از بین دانش آموزان انتخاب شده تعداد 30 نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد و میزان تاب آوری تحصیلی را در آن ها افزایش می دهد. بنابراین توجه به ذهن آگاهی می تواند نقش مهمی در بهبود جنبه های مثبت تحصیلی در دانش آموزان داشته و میزان تاب آوری تحصیلی در آن ها افزایش دهد.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)