مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پیش بینی سخت کوشی تحصیلی ...
عنوان پیش بینی سخت کوشی تحصیلی براساس توانایی های شناختی و مشغولیت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها سخت کوشی تحصیلی، توانایی های شناختی، مشغولیت تحصیلی
چکیده هدف پژوهش پیش بینی سخت کوشی تحصیلی براساس توانایی های شناختی و مشغولیت تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه 2 تبریز در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که براساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ای، 440 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسش نامه های سخت کوشی تحصیلی بارتون وهمکاران(2001)، توانایی های شناختی نجاتی(1394) و مشغولیت تحصیلی ریو وتسینگ(2011) استفاده گردید. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که بین مولفه های توانایی های شناختی با سخت کوشی تحصیلی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد ولی مولفه (شناخت اجتماعی) توانایی های شناختی و مولفه های مشغولیت تحصیلی با سخت کوشی تحصیلی رابطه منفی ومعناداری وجود دارد(001/0P‹). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های توانایی های شناختی(برنامه ریزی وکنترل مهاری) واز بین مولفه های مشغولیت تحصیلی(مشغولیت رفتاری) توانستند بخشی از واریانس نمرات سخت کوشی تحصیلی را پیش بینی کنند. بنابراین مطالعات بیشتر جهت شناخت عوامل اثرگذار در بهبود توانایی های شناختی ومشغولیت تحصیلی وسخت کوشی تحصیلی توصیه می شود.
پژوهشگران پریوش خاورزمینی (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)