جعفر امجدی زین الحاجلو

صفحه نخست /جعفر امجدی زین الحاجلو
نام و نام خانوادگی جعفر امجدی زین الحاجلو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی محض گرایش گراف و ترکیبیات
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Transactions on Combinatorics (دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های دیگر) 13 (1403) 213-223
2
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 21 (2024) 102–109
3
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 20 (2023) 291–299
4
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 20 (2023) 227–234
5
RAIRO - Operations Research 57 (2023) 2393 - 2410
6
POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS 43 (2023) 7214–7222
7
Asian-European Journal of Mathematics 16 (2023) 2350098 (9 pages)
8
RAIRO - Operations Research 57 (2023) 371–382
9
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics --- (2022) ---
10
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 19 (2022) 261–267
11
Theory and Applications of Graphs 9 (2022) 9
12
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications ----- (2022) --------
13
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 14 (2022) 18
14
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications DOI: 10.1142/S1793830922500781 (2022) -------------
15
Asian-European Journal of Mathematics https://dx.doi.org/10.1142/S1793557122502217 (2022) --------
16
TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics 12 (2022) 357-366
17
computer scine journal of moldava 30 (2022) 109-130
18
POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS doi.org/10.1080/10406638.2022.2028868 (2022) --------
19
Communications in Combinatorics and Optimization 6 (2021) 17-26
20
Communications in Combinatorics and Optimization 6 (2021) 231-248
21
Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series 48 (2021) 194-205
22
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 18 (2021) 191-199
23
Asian-European Journal of Mathematics /.doi.org/10.1142/S179355712250125X (2021) ---
24
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications https://doi.org/10.1142/S1793830922500148 (2021) ---------
25
Symmetry-Basel 13 (2021) 1318(12 pages)
26
Communications in Combinatorics and Optimization 6 (2021) 17-26
27
AIMS Mathematics 1 (2020) 952-961
28
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications -- (2020) --
29
Acta Math Univ. Comenianae 0862-9544 LXXXIX (2020) 185-193
30
Ars Combinatoria 151 (2020) 295--309
31
Journal of Combinatorial Optimization -- (2020) --
32
Ars Combinatoria 150 (2020) 225-240
33
Ars Combinatoria 145 (2019) 173-183
34
Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science 43 (2019) 1081-1088
35
Asian-European Journal of Mathematics 13 (2019) 2050110-2050122
36
IEEE Access 7 (2019) 52035-52041
37
Quaestiones Mathematicae - (2019) 1-18
38
The Australasian Journal of Combinatorics 74 (2019) 61-73
39
Discussiones Mathematicae Graph Theory 39 (2019) 519–532
40
Mathematics 7 (2019) 203
41
Discussiones Mathematicae Graph Theory - (2019) 1-20
42
Discussiones Mathematicae Graph Theory - (2018) 1-17
43
The Australasian Journal of Combinatorics 72 (2018) 82-105
44
UTILITAS MATHEMATICA 108 (2018) 53-71
45
Journal of Combinatorial Optimization 36 (2018) 81-89
46
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 10 (2018) 1850052(10 pages)
47
Asian-European Journal of Mathematics 11 (2018) 1850034-22
48
Tamkang Journal of Mathematics 49 (2018) 115-127
49
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 18 (2018) 1850009-1850012
50
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 10 (2018) 1850013-1850025
51 پژوهش های نوین در ریاضی 3 (1396) 99-108
52
Communications in Combinatorics and Optimization 3 (2018) 35-50
53
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 10 (2018) 1850029- 1850020
54
Journal of Combinatorial Optimization 35 (2018) 126-133
55
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 9 (2017) 11 pages
56
The Australasian Journal of Combinatorics 69 (2017) 271-285
57
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 9 (2017) 2017
58
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 30 (2017) 394-404
59
CANADIAN MATHEMATICAL BULLETIN-BULLETIN CANADIEN DE MATHEMATIQUES 60 (2017) 3-11
60
Miskolc Mathematical Notes 17 (2016) 749-759
61
International Journal of Mathematical Combinatorics 4 (2016) 109-117
62
Communications in Combinatorics and Optimization 1 (2016) 117-135
63
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society 39 (2016) 209-518
64
Ars Combinatoria 126 (2016) 395-405
65
Indian Journal of Mathematics 58 (2016) 239-256
66
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 8 (2016) 13 pages
67
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 13 (2016) 157-164
68
Ars Combinatoria 125 (2016) 209-224
69
Miskolc Mathematical Notes 17 (2016) 3-13
70
Ars Combinatoria 125 (2016) 3-19
71
Journal of Combinatorial Optimization 31 (2016) 333-346
72
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 7 (2015) 1-11
73
KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATICS 39 (2015) 133-139
74
Asian-European Journal of Mathematics 8 (2015) 1-8
75
Transactions on Combinatorics (دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های دیگر) 4 (1394) 1-11