محمد جهانشاهی

صفحه نخست /محمد جهانشاهی
محمد جهانشاهي
نام و نام خانوادگی محمد جهانشاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای حرفه ای / ریاضی
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Mathematical Modeling - (2023) -
2
Sahand Communications in Mathematical Analysis Vol. 20 No. 1 (2023) 81-93
3 پژوهش های ریاضی جلد 7، شمارۀ 4، زمستان 1400 (1401) 843-857
4
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 7 (2021) 154
5 مدلسازی پیشرفته ریاضی (علوم سابق) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز دوره11 شماره1 (1400) 97-108
6
TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics 1 (2020) 30-42
7
AZERBAIJAN JOURNAL OF MATHEMATICS 10 (2020) 31-48
8
AZERBAIJAN JOURNAL OF MATHEMATICS V. 10, No 2, 2020, July (2020) 31-47
9
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 14 (2019) 69-77
10
International Journal Of Industrial Mathematics 9 (2017) 359-364
11
Computational Methods for Differential Equations 5 (2017) 271-279
12
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 42 (2016) 315-326
13 پزوهش های ریاضی مصاحب یک، شماره 2 (1394) 27-38
14
Vietnam Journal of Mathematics ISSN: 2305-221X (2015) 156-162
15
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 9 (2014) 1-12
16
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics (2014) -
17 نشریه علوم دانشگاه خوارزمی Issn: 2228-6861 (1392) 809-818
18
Bulletin of the Iranian Mathematical Society (2013) 855-864
19
Iranian Journal of Science and Technology (2013) 389-396
20
MATHEMATICAL SCIENCES (2013) -
21 نشریه علوم دانشگاه خوارزمی (1391) 295-
22
Azerbaijan Journal of Mathematics (2012) 104-110
23
Azerbaijan Journal of Mathematics (2012) 104-110
24
Bulletin of the Iranian Mathematical Society (2012) 241-252
25 نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم (1391) 683-692
26
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 1 (2012) 241-252
27
JOURNAL OF CONTEMPORARY APPLIED MATHEMATICS 1 (2011) 29-35
28
journal of science tarbiyat moallem uneversity (2010) 0