ابوالفضل رمضانی

صفحه نخست /ابوالفضل رمضانی
ابوالفضل رمضاني
نام و نام خانوادگی ابوالفضل رمضانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [ResearchGate] [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 ششمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر - ایران، تبریز - 24 اردیبهشت 1395
2
One-Day Symposium on Issues in ELT and Literature, Azarbaijan Shahid Madani Uni. Tabriz, Iran - April 21 2014
3
English Language and Literature Studies (ELLS), Canadian Center of Science and Education, Canada - February 20 2014
4
EHELTL 2013 Conference Proceedings, The 1st National Conference on Emerging Horizons in ELT and Literature (EHELTL 2013): Rising to Challenges in Lang - November 22 2013
5
Baku Slavic University & Azerbaijan Comparative Literature Association - November 22 2013