سید محمود شیخ الاسلامی کاوکانی

صفحه نخست /سید محمود شیخ الاسلامی کاوکانی
نام و نام خانوادگی سید محمود شیخ الاسلامی کاوکانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Transactions on Combinatorics (دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های دیگر) 13 (1403) 213-223
2
Applied Mathematics and Computation 468 (2024) 128520
3
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 16 (2024) 2350043
4
computer scine journal of moldava 32 (2024) 19-37
5
Journal of Combinatorial Mathematics and Combinato 255–263 (2024) 255–263
6
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 21 (2024) 102–109
7
Aequationes Mathematicae 98 (2024) 241–260
8
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 20 (2023) 291–299
9
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 20 (2023) 227–234
10
Discussiones Mathematicae Graph Theory 43 (2023) 1033–1061
11
RAIRO - Operations Research 57 (2023) 2393 - 2410
12
POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS 43 (2023) 7214–7222
13
computer scine journal of moldava 31 (2023) 169-182
14
Mediterranean Journal of Mathematics 20 (2023) 264
15
Asian-European Journal of Mathematics 16 (2023) 2350098 (9 pages)
16
RAIRO - Operations Research 57 (2023) 1195–1208
17
RAIRO - Operations Research 57 (2023) 371–382
18
Mediterranean Journal of Mathematics 20 (2023) ID 171
19
Applied Mathematics and Computation 438 (2023) ID 127554
20
URAL MATHEMATICAL JOURNAL 8 (2022) 81–93
21
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics --- (2022) ---
22
Mediterranean Journal of Mathematics ---- (2022) ---------
23
Applied Mathematics E - Notes 22 (2022) 260-264
24
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society 45 (2022) 3523–3533
25
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics --- (2022) -----
26
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 19 (2022) 261–267
27
RAIRO - Operations Research 56 (2022) 2235–2243
28
Theory and Applications of Graphs 9 (2022) 9
29
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 14 (2022) 2150150 (15 pages)
30
Communications in Combinatorics and Optimization ----------- (2022) ------------
31
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics ------ (2022) https://doi.org/10.1
32
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications ----- (2022) --------
33
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics ---- (2022) ----
34
Electronic Journal of Graph Theory and Applications 10 (2022) 447-460
35
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 314 (2022) 228–237
36
The Australasian Journal of Combinatorics 83 (2022) 101-108
37
Discussiones Mathematicae Graph Theory ----- (2022) --------
38
Discrete Mathematics Letter 10 (2022) 41--44
39
Asian-European Journal of Mathematics https://dx.doi.org/10.1142/S1793557122502217 (2022) --------
40
GRAPHS AND COMBINATORICS 38 (2022) 71
41
GRAPHS AND COMBINATORICS 38 (2022) ID 39
42
RAIRO - Operations Research 56 (2022) 381–394
43
Applied Mathematics and Computation 414 (2022) ID: 126662
44
Journal of Mathematics 2022 (2022) 9992618
45
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 18 (2021) 154–157
46
Linear and Multilinear Algebra --- (2021) ---
47
POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS ------- (2021) ------------
48
Bulletin of the Iranian Mathematical Society --- (2021) --
49
Bulletin of the Iranian Mathematical Society ------ (2021) -----------
50
Mathematics 9 (2021) 1135
51
Acta Mathematica Universitatis Comenianae XC (2021) 143-172
52
AIMS Mathematics 6 (2021) 6490--6505
53
Journal of Mathematics 2021 (2021) Article ID 5515250,
54
Journal of Applied Mathematics and Computing --------- (2021) --------
55
Mathematics 9 (2021) 439.
56
Applied Mathematics and Computation 391 (2021) 1254 4 4
57
Frontiers in Applied Mathematics and statistics 6 (2021) Article 559132
58
Asian-European Journal of Mathematics 14 (2021) ID 2150166
59
Tamkang Journal of Mathematics -- (2021) --
60
Aequationes Mathematicae -- (2021) --
61
Mathematics 9 (2021) 181
62
Asian-European Journal of Mathematics --- (2021) 2150155 (14 pages)
63
Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging and Visualization -- (2020) --
64
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 287 (2020) 27-39
65
computer scine journal of moldava 28 (2020) 373-388
66
Asian-European Journal of Mathematics 13 (2020) 2050140 (12 pages)
67
Discussiones Mathematicae Graph Theory 41 (2020) 39–49
68
COMPLEXITY 2020 (2020) 8316454
69
Ars Combinatoria 152 (2020) 183-200
70
Journal of Combinatorial Mathematics and Combinato 115 (2020) 141-171
71
computer scine journal of moldava 28 (2020) 152-169
72
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications -- (2020) --
73 پژوهش های نوین در ریاضی 6 (1399) 197-208
74
Ars Combinatoria 151 (2020) 295--309
75
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS -- (2020) --
76
Journal of Mathematics 2020 (2020) ID 6973078, 10 pages
77
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society --- (2020) --
78
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics --- (2020) --
79
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics --- (2020) ---
80
Communications in Combinatorics and Optimization 5 (2020) .191-206
81
Mathematics 8 (2020) --
82
POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS ---- (2020) ---
83
Communications in Combinatorics and Optimization 6 (2020) 137-154
84
Discussiones Mathematicae Graph Theory -------- (2020) ------------
85
Discussiones Mathematicae Graph Theory --------- (2020) ------------
86
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 546 (2020) 543–555
87
Ars Combinatoria 150 (2020) 225-240
88
POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS -- (2020) --
89
Open Chemistry 18 (2020) 39–49
90
RAIRO - Operations Research -------- (2020) -------------
91
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 12 (2020) 12 pages
92
Applied Mathematics and Computation 364 (2020) 124617
93
Carpathian Journal of Mathematics 11 (2019) 258–267
94
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 12 (2019) 18 pages
95
IEEE Access 7 (2019) 184448-184456
96
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 270 (2019) 159–167
97
Mathematics 7 (2019) 1010
98
Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science 43 (2019) 2541-2549
99
Mathematics 7 (2019) 1-19
100
Journal of Taibah University for Science 13 (2019) 883–891
101
Journal of Combinatorial Optimization 38 (2019) 333--340
102
Ars Combinatoria 145 (2019) 173-183
103
IEEE Access 7 (2019) 72612-72604
104
Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science 43 (2019) 1081-1088
105
RAIRO - Operations Research 53 (2019) 389–400
106
Asian-European Journal of Mathematics 13 (2019) 2050110-2050122
107
RAIRO - Operations Research 53 (2019) 627-643
108
IEEE Access 7 (2019) 52035-52041
109
Quaestiones Mathematicae - (2019) 1-18
110
The Australasian Journal of Combinatorics 74 (2019) 61-73
111
Discussiones Mathematicae Graph Theory 39 (2019) 519–532
112
Discussiones Mathematicae Graph Theory 39 (2019) 455–472
113
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 257 (2019) 1-11
114
IEEE Access 7 (2019) 22756--22762
115
Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryp 22 (2019) 31-44
116
Discussiones Mathematicae Graph Theory - (2019) 1-20
117
Filomat 33 (2019) 121–134
118
IEEE Access 6 (2018) 74737--74746
119
Opuscula Mathematica 38 (2018) 779–794
120
Discussiones Mathematicae Graph Theory - (2018) 1-17
121
Discussiones Mathematicae Graph Theory 38 (2018) 991–1006
122
The Australasian Journal of Combinatorics 72 (2018) 82-105
123
UTILITAS MATHEMATICA 108 (2018) 53-71
124
DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY 2018 (2018) 10
125
Journal of Combinatorial Optimization 36 (2018) 81-89
126
COMPLEXITY 2018 (2018) 1-9
127
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 10 (2018) 1850052(10 pages)
128
Tamkang Journal of Mathematics 49 (2018) 115-127
129
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering 42 (2018) 841–846
130
Discussiones Mathematicae Graph Theory 38 (2018) 499–513
131
Ars Combinatoria 138 (2018) 119--131
132
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 36 (2018) 19
133
Filomat 32 (2018) 599-607
134
Acta Mathematica Universitatis Comenianae LXXXVII, (2018) 1-13
135
Journal of Combinatorial Optimization 35 (2018) 126-133
136
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 232 (2017) 1-7
137
Discussiones Mathematicae Graph Theory 37 (2017) 1039-1053
138
The Australasian Journal of Combinatorics 69 (2017) 271-285
139
Tamkang Journal of Mathematics 48 (2017) 265-272
140
Algebra and Discrete Mathematics 24 (2017) 26–44
141
MATCH-COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL AND IN COMPUTER CHEMISTRY 78 (2017) 405-416
142
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 9 (2017) 2017
143
UTILITAS MATHEMATICA 103 (2017) 245-258
144
Tamkang Journal of Mathematics 48 (2017) 135-147
145
Journal of Combinatorial Optimization 33 (2017) 713-725
146
Discussiones Mathematicae Graph Theory 37 (2017) 39-53
147
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 30 (2017) 394-404
148
CANADIAN MATHEMATICAL BULLETIN-BULLETIN CANADIEN DE MATHEMATIQUES 60 (2017) 3-11
149
Asian-European Journal of Mathematics 10 (2017) 12
150
Iranian Journal of Mathematical Chemistry 8 (2017) 71-82
151
Miskolc Mathematical Notes 17 (2016) 749-759
152
Tamkang Journal of Mathematics 47 (2016) 421-432
153
Asian-European Journal of Mathematics 10 (2016) 12
154
Tamkang Journal of Mathematics 47 (2016) 357-371
155
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society 39 (2016) 209-518
156
UTILITAS MATHEMATICA 100 (2016) 309-322
157
Indian Journal of Mathematics 58 (2016) 239-256
158
Opuscula Mathematica 36 (2016) 145-152
159
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 8 (2016) 13 pages
160
Ars Combinatoria 124 (2016) 73-86
161
AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 13 (2016) 157-164
162
Ars Combinatoria 125 (2016) 209-224
163
Kyungpook Mathematical Journal 56 (2016) 69-81
164
Miskolc Mathematical Notes 17 (2016) 3-13
165
Journal of Combinatorial Optimization 32 (2016) 299-317
166
Ars Combinatoria 125 (2016) 3-19
167
Asian-European Journal of Mathematics 9 (2016) 12 pages
168
Asian-European Journal of Mathematics 9 (2016) 7 pages
169
Journal of Combinatorial Optimization 31 (2016) 333-346
170
Journal of Combinatorial Optimization 30 (2015) 456-467
171
Ars Combinatoria 123 (2015) 169-184
172
Filomat 29 (2015) 1361-1368
173
Advanced Studies in Contemporary Mathematics (Kyungshang) 25 (2015) 395-405
174
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 7 (2015) 1-11
175
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society 38 (2015) 1143–1155
176
Journal of Combinatorial Optimization 30 (2015) 109-119
177
Asian-European Journal of Mathematics 8 (2015) 1-8
178
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications 7 (2015) 1-12
179
Transactions on Combinatorics (دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های دیگر) 4 (1394) 1-11
180
GRAPHS AND COMBINATORICS 31 (2015) 813–825
181
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS (2014) 133-139
182
Tran Comb (2014) -
183
Journal of Combinatorial Optimization (2014) 461-451
184
Filomat (2014) 615-622
185
Filomat (2014) 523-529
186
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (2014) 173-180
187
Romanian Journal of Mathematics and Computer Science (2013) 146-154
188
Opuscula Mathematica (2013) 609-620
189
Acta Math Univ. Comenianae 0862-9544 (2013) 19-28
190
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (2013) 173-180
191
kargujevac jornal of mathematics (2013) -
192
Transactions on Combinatorics (دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های دیگر) (1392) -
193
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (2013) 363-372
194
JCMCC (2013) 199-208
195
JCMCC (2013) 51-63
196
Romanian Journal of Mathematics and Computer Science (2013) 146-154
197
Transactions on Combinatorics (دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های دیگر) (1392) 21-32
198
Discussiones Mathematicae Graph Theory (2013) 717-730
199
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications (2013) -
200
Ars Combinatoria (2013) 97-106
201
Ars Combinatoria (2013) 447-453
202
Matematicki Vesnik (2013) 387-393
203
Journal of Combinatorial Optimization (2013) 42295
204
KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATICS (2013) 159-162
205
Ars Combinatoria (2013) 129-141
206
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (2013) 39-47
207
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (2013) 143-150
208
Transactions on Combinatorics (دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های دیگر) (1392) 42263
209
Bulletin of the ICA (2013) 81-93
210
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications (2013) 135001
211
ars combin (2013) 97-106
212
Advanced Studies in Contemporary Mathematics (Kyungshang) (2012) 511-519
213
Journal of Combinatorial Optimization (2012) 91-98
214
KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATICS (2012) 349-354
215
Annales Mathematicae et Informaticae (2012) 105-112
216
Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing (2012) 121-128
217
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS (2012) 239-232
218
Discussiones Mathematicae Graph Theory (2012) 461-471
219
Ars Combinatoria (2012) 375-385
220
AKCE Int. J. Graphs Comb (2012) 205-212
221
MATHEMATICAL COMMUNICATIONS (2012) 537-546
222
Transactions on Combinatorics (دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های دیگر) (1391) 45-51
223
UTILITAS MATHEMATICA (2012) 233-207
224
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications (2012) -
225
Acta Mathematica Scientia (2012) 14-9
226
JOURNAL OF GRAPH THEORY (2012) 140-129
227
JOURNAL OF GRAPH THEORY (2012) 180-169
228 JOURNAL OF MATHEMATICAL SOCIOLOGY (2012) 96-78
229
(2012) 437-423
230
GRAPHS AND COMBINATORICS (2011) 123-121
231 JOURNAL OF GRAPH THEORY (2011) 168-161
232
APPLIED MATHEMATICS LETTERS (2011) 1758
233
Opuscula Mathematica (2011) 437-423
234
Journal of Combinatorial Optimization (2011) 260-252
235
UTILITAS MATHEMATICA (2011) 273-279
236
ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES (2011) -
237 INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS (2011) 368-359
238 JOURNAL D ANALYSE MATHEMATIQUE (2011) 57-45
239
Discrete Mathematics, Algorithms and Applications (2011) -
240
J Korean Math Soc (2011) 563-551
241
Contributions to Discreat Mathematics (2011) 99-88
242
AKCE Int J Graphs comb (2011) 42309
243
Aequationes Mathematica (2011) -