حسین صدقی

صفحه نخست /حسین صدقی
نام و نام خانوادگی حسین صدقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دراسات الادب المعاصر 1 (1402) 1
2 کهن نامه ادب پارسی سال 13 ، ،پاییز و زمستان 1401 (1401) 185 - 212
3 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1397) 363-390
4 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 1 (1397) 1-36
5 ادبیات تطبیقی ناسار 1 (1396) 32-52
6 ادبیات تطبیقی ناسار 1 (1396) 22-39
7 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1396) 133-153
8 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 6 (1395) 65-89
9 زبان و ادب فارسی 6 (1393) 131-151
10 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1392) 187-211
11 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) (1392) 162-187