حسین صدقی

صفحه نخست /حسین صدقی
نام و نام خانوادگی حسین صدقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ادبیات تطبیقی ناسار 1 (1396) 32-52
2 ادبیات تطبیقی ناسار 1 (1396) 22-39
3 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1396) 133-153
4 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 6 (1395) 65-89
5 زبان و ادب فارسی 6 (1393) 131-151
6 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1392) 187-211
7 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) (1392) 162-187