مرتضی فرخی راد

صفحه نخست /مرتضی فرخی راد
نام و نام خانوادگی مرتضی فرخی راد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی متالوژی و مواد-خوردگی و پوشش و مهندسی سطح
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Carbon Letters 30 (2020) pages63–71
2
STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 90 (2019) 1900331
3
TRIBOLOGY LETTERS 67 (2019) 67-69
4
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 349 (2018) 144–156
5
Materials Research Express 5 (2018) 115004
6
CERAMICS INTERNATIONAL 44 (2018) 15346-15355
7
Surfaces and Interfaces 12 (2018) 145–150
8
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 38 (2018) 3650-3659
9
Materials Research Express 5 (2018) 085005
10
Materials Research Express 5 (2018) 085024
11
CERAMICS INTERNATIONAL 44 (2018) 10716-10725
12
JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 101 (2018) 4942–4955
13
JOURNAL OF ELECTROCERAMICS 40 (2018) 211–218
14
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 741 (2018) 211-222
15 علوم و مهندسی خوردگی بهار (1397) 35-48
16
International Journal of Applied Ceramic Technology 15 (2018) 489-500
17
CERAMICS INTERNATIONAL 44 (2018) 622-630
18
ECS Transactions 82 (2018) 1-6
19
Processing and Application of Ceramics 12 (2018) 56-65
20
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 329 (2017) 155-162
21
CERAMICS INTERNATIONAL 43 (2017) 4663–4669
22
ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS 64 (2017) 129-135
23 مهندسی متالورژی 19 (1395) 260-272
24
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 4805–4811
25
JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 99 (2016) 2947–2955
26
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 163 (2016) C515-C529
27
CERAMICS INTERNATIONAL 42 (2016) 3361–3371