محمد مجیدی

صفحه نخست /محمد مجیدی
نام و نام خانوادگی محمد مجیدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی بیوتکنولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی در کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک