محمد مجیدی

صفحه نخست /محمد مجیدی
نام و نام خانوادگی محمد مجیدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی بیوتکنولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی در کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Plant Molecular Breeding 5 (2019) 50-59
2 فصلنامه گیاهان دارویی 68 (1397) 14