میرعلیرضا نورآذر

صفحه نخست /میرعلیرضا نورآذر
نام و نام خانوادگی میرعلیرضا نورآذر
شغل عضو یک سازمان غیر آموزشی یا پژوهشی داخلی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
تحصیلات
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 1 (1401) 1-10
2 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 10 (1401) 54-65
3 فیزیولوژی ورزشی 12 (1399) 39-60
4 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 6 (1399) 1-10
5 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 10 (1399) 12-22