مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی همبستگی ویژگی های ...
عنوان بررسی همبستگی ویژگی های شخصیتی با رعایت اخلاق حرفه ای و پاسخگویی فردی مشاوران و روانشناسان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها باوجدان بودن، توافق پذیری، اخلاق حرفه ای، پاسخگویی اجتماعی، روانشناسی
چکیده چکیده: زمینه و هدف: اخلاق حرفه ای و پاسخگویی در مورد متخصصانی که به ارائه خدمات حرفه ای می پردازند، از اهمیت قابل توجه ای برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی نقش ویژگی های شخصیتی بر رعایت اخلاق حرفه ای و پاسخگویی فردی انجام گرفت روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی از نوع همبستگی بر روی تمامی مشاوران و روانشناسان شاغل در شهر تبریز در سال 1393 انجام شد. نمونه ها (110 نفر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در این مطالعه، بین ویژگی های شخصیتی با اخلاق حرفه ای و پاسخگویی فردی، همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (05/0(p<. 41% از واریانس اخلاق حرفه ای مربوط به متغیرهای مستقل با وجدان بودن (55/0، B=001/0(p< و توافق پذیری (23/0، B=001/0(p< و 17% از واریانس پاسخگویی مربوط به متغیرهای مستقل باوجدان بودن (33/0،B=001/0(p< و توافق پذیری بود (18/0، B=04/0(p<. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد ویژگی های شخصیتی باوجدان بودن و توافق پذیری مرتبط با بهبود پاسخگویی و اخلاق حرفه ای در قبال ارباب رجوع است. لذا این نتایج می تواند به برنامه ریزان حوزه سلامت کمک کند تا با برنامه ریزی، شرایط را برای ایجاد بستر لازم برای سازگارشدن هرچه بیشتر مشاوران با این ویژگی ها فراهم کنند و عملکرد خود را بهبود بخشند. همچنین پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی در زمینه اخلاق حرفه ای و پاسخگویی مشاوران دیگر، ابعاد شخصیتی نیز مد نظر قرار گیرد.
پژوهشگران عزت اله احمدی (نفر اول)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر دوم)، حسن بافنده قراملکی (نفر سوم)