ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

صفحه نخست /ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
ابوالفضل قاسم زاده عليشاهي
نام و نام خانوادگی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری - ایران، تهران - 07 و 08 آذر 1398
2 دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری - ایران، تهران - 31 خرداد 1397
3 اولین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روان شناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی-اجتماعی - ایران، زرقان - 31 خرداد 1397
4 دومین کنفرانس ملی مطالعات زبان انگلیسی - ایران، تبریز - 09 و 10 اردیبهشت 1397
5
دومین کنفرانس ملی مطالعات زبان انگلیسی - ایران، تبریز - 09 و 10 اردیبهشت 1397
6 اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی - ایران، تبریز - 23 آذر 1396
7 اولین کنفرانس ملی دانش و فناوری در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی - ایران، تهران - 17 آبان 1396
8 چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی - ایران، شیراز - 28 اردیبهشت 1396
9 همایش بین المللی انسان و هویت های فراموش شده - شبستر - 01 اسفند 1393
10 هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش - ایران، تهران - 28 و 29 بهمن 1393
11 دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش - تهران - 01 بهمن 1393
12 اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار - تهران - 01 آبان 1393
13 مجموعه مقالات همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران - 01 اردیبهشت 1393
14 مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مدیریت دانش - 01 اسفند 1392
15 مجموعه مقالات دومین همایش شبستر در قلمرو فرهنگ و اتریخ ایران اسلامی (با محوریت وقف - 01 اسفند 1392
16 دومین همایش شبستر در قلمرو فرهنگ و اتریخ ایران اسلامی (با محوریت وقف - 01 اسفند 1392
17 مجموعه مقالات دومین همایش شبستر در قلمرو فرهنگ و اتریخ ایران اسلامی (با محوریت وقف) - 01 اسفند 1392
18 مجموعه مقالات دومین همایش شبستر در قلمرو فرهنگ و اتریخ ایران اسلامی (با محوریت وقف) - 01 اسفند 1392
19 سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری - 01 بهمن 1392
20 مجموعه مقالات دومین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی ایران - 01 بهمن 1392
21 مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی - 01 بهمن 1392
22 اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی - 01 بهمن 1392
23 کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت - 01 بهمن 1392
24 کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت - 01 بهمن 1392
25 مجموعه مقالات کنفرانس بین االمللی مدیریت چالشها و راهکارها - 01 دی 1392
26 مجموعه مقالات کنفرانس بین االمللی مدیریت چالشها و راهکارها - 01 دی 1392
27 مجموعه مقالات کنفرانس بین االمللی مدیریت چالشها و راهکارها - 01 دی 1392
28 مجموعه مقالات اولین همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی - 01 مهر 1392
29 مجموعه مقالات اولین همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی - 01 مهر 1392
30 مجموعه مقالات همایش فرهنگ غدیر، الگوی تمدن و سبک زندگی اسلامی - 01 مهر 1392
31 مجموعه مقالات همایش فرهنگ غدیر، الگوی تمدن و سبک زندگی اسلامی - 01 مهر 1392
32 مجموعه مقالات همایش فرهنگ غدیر، الگوی تمدن و سبک زندگی اسلامی - 01 مهر 1392
33 مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین - 01 شهریور 1392
34 مجموعه مقالات دومین همایش مجازی ره آوران آموزش - 01 شهریور 1392
35 مجموعه مقالات دومین همایش مجازی ره آوران آموزش - 01 شهریور 1392