فخر السادات قریشی راد

صفحه نخست /فخر السادات قریشی راد
نام و نام خانوادگی فخر السادات قریشی راد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تعلیم و تربیت (1393) 42136
2 روان شناسی بالینی ISSN: 2008-501X (1392) 97-85
3
ISNN:2008-1251 International journal of psychology (2013) 136-151
4 تحقیقات علوم رفتاری ISSN:1735-2029 (1392) 261-269
5 تحقیقات علوم رفتاری ISSN:1735-2029 (1392) 261-269
6 فصلنامة ایرانی کودکان استثنایی (1391) 41-53
7
Review of Psychology Frontier (2012) 49-52
8 مجله دست آوردهای روان شناختی (1390) 113-134
9 فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده (1390) 315-330