فخر السادات قریشی راد

صفحه نخست /فخر السادات قریشی راد
فخر السادات قريشي راد
نام و نام خانوادگی فخر السادات قریشی راد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Psychology 14 (2020) 59-82
2 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 18 (1398) 107-120
3
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 5 (2018) 45-50
4 روانشناسی بالینی (1392) 97-85
5
International Journal of Psychology (2013) 136-151
6 تحقیقات علوم رفتاری (1392) 261-269
7 تحقیقات علوم رفتاری (1392) 261-269
8 فصلنامة ایرانی کودکان استثنایی (1391) 41-53
9
Review of Psychology Frontier (2012) 49-52
10 مجله دست آوردهای روان شناختی (1390) 113-134
11 فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده (1390) 315-330