مهدی هاشم زاده

صفحه نخست /مهدی هاشم زاده
مهدي هاشم زاده
نام و نام خانوادگی مهدی هاشم زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحصیلات دکترای تخصصی / کامپیوتر- سیستم های هوشمند
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم - ایران، گیلان - 29 و 30 آبان 1398
2 پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 22 آبان 1398
3 پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 22 آبان 1398
4 پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 22 آبان 1398
5 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها - ایران، مشهد - 13 و 14 شهریور 1398
6 چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 26 اردیبهشت 1397
7 چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 26 اردیبهشت 1397
8 چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 26 اردیبهشت 1397
9 سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 26 اردیبهشت 1396
10 سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 26 اردیبهشت 1396
11 سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 26 اردیبهشت 1396
12 سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 26 اردیبهشت 1396
13 سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 26 اردیبهشت 1396
14 سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 26 اردیبهشت 1396
15 سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 26 اردیبهشت 1396
16 سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 26 اردیبهشت 1396
17 دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 25 آبان 1395
18 دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 25 آبان 1395
19 دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 25 آبان 1395
20 دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 25 آبان 1395
21 دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 25 آبان 1395
22 کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - ایران، تهران - 12 خرداد 1395
23 دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی - ایران، تربت حیدریه - 06 اسفند 1394
24 اولین کنفرانس ملی الکترونیک، مکاترونیک و سیستم های هوشمند - ایران، علی اباد کتول - 28 بهمن 1394
25 دومین کنگره بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات - ایران، تهران - 01 مرداد 1394
26 اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - 30 اردیبهشت 94 - 01 اردیبهشت 1394
27 اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - 30 اردیبهشت 94 - 01 اردیبهشت 1394
28 اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی – تبریز - 01 بهمن 1393
29 دومین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه تبریز - 01 آبان 1393
30 دومین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات – دانشگاه تبریز - 01 آبان 1393