رقیه پوزش جدیدی

صفحه نخست /رقیه پوزش جدیدی
نام و نام خانوادگی رقیه پوزش جدیدی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / هیات علمی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) - (1402) 1-10
2 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 12 (1402) 35-58
3 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 1 (1401) 1-10
4 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 10 (1401) 54-65
5 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1 (1400) 1-14
6 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) 1 (1400) 1-15
7 پایش 20 (1400) 731-42
8 پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش سابق) ـ دانشگاه خوارزمی 19 (1400) 37-55
9 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) 13 (1400) 107-122
10 فیزیولوژی ورزشی 12 (1399) 39-60
11 پایش 20 (1399) 1-11
12 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 6 (1399) 1-10
13 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 10 (1399) 12-22