مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش راهبردهای ...
عنوان اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر ادراک شایستگی و استرس تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها استرس تحصیلی، ادراک شایستگی، راهبردهای خودتنظیمی.
چکیده هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر ادراک شایستگی و استرس تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه بود. این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری 1395 بودند که از این جامعه، تعداد 60 - شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 96 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 30 نفر) و گروه کنترل 30 نفر) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ادراک فرد از شایستگی خود و استرس تحصیلی استفاده ) شد.برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر ادراک شایستگی و استرس تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد. در واقع آموزش راهبردهای بنابراین توجه .(P<0/ خودتنظیمی بر بهبود ادراک شایستگی و کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان مؤثر بوده است ( 001 به آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر ادراک شایستگی و استرس تحصیلی دانش آموزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، جعفر بهادری خسروشاهی (نفر دوم)، ابوالفضل فرید (نفر سوم)