حیدر قلی زاده

صفحه نخست /حیدر قلی زاده
حيدر قلي زاده
نام و نام خانوادگی حیدر قلی زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 14 (1397) 169-203
2 آینه میراث 14 (1395) 11-30
3 فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن 1 (1394) 177- 204
4 فصلنامه ادبیات فارسی بهارستان سخن 1 (1393) 55-79
5 مولوی پژوهی 6 (1391) 123- 153
6 مولوی پژوهی سال 6 (1391) 123- 153
7 فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه (1389) 170-135