روح اله مهدیون

صفحه نخست /روح اله مهدیون
روح اله مهديون
نام و نام خانوادگی روح اله مهدیون
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 دومین همایش ملی مدرسه آینده - ایران، اردبیل - 23 تیر 1400
2 دومین همایش ملی مدرسه آینده - ایران، اردبیل - 23 تیر 1400
3 هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی - ایران، تهران - 28 و 29 بهمن 1399
4 نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی - ایران، تهران - 25 دی 1399
5 نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی - ایران، تهران - 25 دی 1399
6 نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی - ایران، تهران - 25 دی 1399
7 هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران - ایران، تهران - 19 خرداد 1399
8 چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی - ایران، اردبیل - 30 خرداد 1398
9 ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران - ایران، تهران - 12 بهمن 1397
10 اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی - ایران، تهران - 13 و 14 دی 1396
11 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر مدیریت دانش، تعالی و توانمندی رقابتی - ایران، تهران - 07 و 08 دی 1396
12 همایش ملی آموزش حقوق شهروندی - ایران، تبریز - 24 آبان 1396
13 اولین کنفرانس ملی دانش و فناوری در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی - ایران، تهران - 17 آبان 1396
14 چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی - ایران، شیراز - 28 اردیبهشت 1396
15 دومین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری درآموزش - ایران، شیراز - 24 دی 1394
16 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی - ایران، ساری - 30 خرداد 1394
17 مجموعه مقالات ارائه شده در کنفرانس ین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی - 01 اسفند 1393
18 مجموعه مقالات همایش بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار - 01 اسفند 1393
19 مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر - (ایران - تهران) - 01 تیر 1393