ابوالفضل فرید

صفحه نخست /ابوالفضل فرید
نام و نام خانوادگی ابوالفضل فرید
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین همایش ملی خانواده و مسائل نوپدید - ایران، آذرشهر - 21 آذر 1395
2 اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی - ایران، اهواز - 26 آبان 1395
3 سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان شناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - ایران، تهران - 10 تا 18 اسفند 1394
4 سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان شناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - ایران، تهران - 10 تا 18 اسفند 1394
5 اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران - ایران، تهران - 10 دی 1394
6 اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی - ایران، شیراز - 20 مهر 1394
7 اولین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 16 مهر 1394
8 اولین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 16 مهر 1394
9 مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی آسیب های پنهان - 01 دی 1392
10 مجموعه مقالات همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی -اسلامی - 01 مهر 1392
11 مجموع مقالات همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی واسلامی - 01 مهر 1392
12 مجموعه مقالات دومین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور - 01 خرداد 1390
13 مجموعه مقالات دومین همایش ملی روان شناسی دانشگاه پیام نور - 01 خرداد 1390
14 مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی آسیب های پنهان
15 مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه درسی ایران -تغییر در برنامه درسی دورهای تحصیلی آموزش وپرورش