رضا یل شرزه

صفحه نخست /رضا یل شرزه
رضا يل شرزه
نام و نام خانوادگی رضا یل شرزه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / مطالعات ترجمه
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Language and Translation 14 (2024) 49-60
2
پژوهشهای زبانشناختی در زبان های خارجی 13 (1402) 215-228
3 مطالعات ترجمه 20 (1401) 58-71
4
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 10 (2022) 277-287
5
مطالعات ترجمه ـ خصوصی 19 (1400) 27-42
6
پژوهشهای زبانشناختی در زبان های خارجی 11 (1400) 697-712
7 زبان پژوهی (علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه الزهرا (س) 13 (1400) 65-87
8 مطالعات زبان و ترجمه 54 (1400) 181-207
9 پژوهش های زبان شناسی 12 (1399) 153-176
10
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 8 (2021) 75-100
11 مطالعات ترجمه ـ خصوصی 18 (1399) 52-70
12
Meta 64 (2019) 103-124
13
مطالعات ترجمه 16 (1397) 27-43