رضا یل شرزه

صفحه نخست /رضا یل شرزه
رضا يل شرزه
نام و نام خانوادگی رضا یل شرزه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / مطالعات ترجمه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
پژوهشهای زبانشناختی در زبان های خارجی 13 (1402) 215-228
2 مطالعات ترجمه 20 (1401) 58-71
3
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 10 (2022) 277-287
4
مطالعات ترجمه ـ خصوصی 19 (1400) 27-42
5
پژوهشهای زبانشناختی در زبان های خارجی 11 (1400) 697-712
6 زبان پژوهی (علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه الزهرا (س) 13 (1400) 65-87
7 مطالعات زبان و ترجمه 54 (1400) 181-207
8 پژوهش های زبان شناسی 12 (1399) 153-176
9
The Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 8 (2021) 75-100
10 مطالعات ترجمه ـ خصوصی 18 (1399) 52-70
11
Meta 64 (2019) 103-124
12
مطالعات ترجمه 16 (1397) 27-43