ناصر علی زاده خیاط

صفحه نخست /ناصر علی زاده خیاط
نام و نام خانوادگی ناصر علی زاده خیاط
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 1 (1397) 225--244
2 مطالعات زبانی بلاغی 1 (1397) 89 --116
3 ادبیات پارسی معاصر سال هفتم (1396) 93-124
4 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1396) 1-21
5 زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه خوارزمی یک (1396) 259-277
6 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) یک (1396) 153 - 180
7 مطالعات زبانی بلاغی 1 (1396) 127-155
8 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1395) 55-76
9 ادبیات پارسی معاصر 1 (1395) 25-53
10 ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1394) 19-37
11 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1394) 1-15
12 پژوهشهای ادبی - انجمن زبان و ادبیات فارسی 1 (1394) 119-144
13 آینه میراث 1 (1394) 1-46
14 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) یک جلد (1393) 83-107
15 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 10 (1393) 219-239
16 ادبیات پارسی معاصر 4 (1393) 121-138
17 داکا(بنگلادش) (1392) 219-239
18 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) (1392) 112-95
19 بوستان ادب (1391) 112- 87
20 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) (1391) 140-113
21 زبان و ادب فارسی (1391) 141- 121
22 مجله ی بوستان ادب دانشگاه شیراز (1391) 204-174
23 نامه پارسی (1390) 0
24 همایش ملی ادبیات تطبیقی (1389) 889-861
25 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) (1389) -
26 مولوی پژوهی (1389) 0
27 مجله زبان و ادبیات فارسی (1389) 0