ناصر علی زاده خیاط

صفحه نخست /ناصر علی زاده خیاط
ناصر علي زاده خياط
نام و نام خانوادگی ناصر علی زاده خیاط
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ادب فارسی یک (1398) 219-235
2 عرفان اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 1 (1397) 41-62
3 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1397) 37-57
4 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1397) 247/265
5 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 1 (1397) 225--244
6 مطالعات زبانی بلاغی 1 (1397) 89 --116
7 ادبیات پارسی معاصر سال هفتم (1396) 93-124
8 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1396) 1-21
9 زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه خوارزمی یک (1396) 259-277
10 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) یک (1396) 153 - 180
11 مطالعات زبانی بلاغی 1 (1396) 127-155
12 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1395) 55-76
13 ادبیات پارسی معاصر 1 (1395) 25-53
14 ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1394) 19-37
15 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1394) 1-15
16 پژوهشهای ادبی - انجمن زبان و ادبیات فارسی 1 (1394) 119-144
17 آینه میراث 1 (1394) 1-46
18 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) یک جلد (1393) 83-107
19 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 10 (1393) 219-239
20 ادبیات پارسی معاصر 4 (1393) 121-138
21 داکا(بنگلادش) (1392) 219-239
22 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) (1392) 112-95
23 بوستان ادب (1391) 112- 87
24 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) (1391) 140-113
25 زبان و ادب فارسی (1391) 141- 121
26 مجله ی بوستان ادب دانشگاه شیراز (1391) 204-174
27 نامه پارسی (1390) 0
28 همایش ملی ادبیات تطبیقی (1389) 889-861
29 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) (1389) -
30 مولوی پژوهی (1389) 0
31 مجله زبان و ادبیات فارسی (1389) 0