ناصر علی زاده خیاط

صفحه نخست /ناصر علی زاده خیاط
نام و نام خانوادگی ناصر علی زاده خیاط
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 1 (1397) 225--244
2 مطالعات زبانی بلاغی 1 (1397) 89 --116
3 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1396) 1-21
4 زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه خوارزمی یک (1396) 259-277
5 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) یک (1396) 153 - 180
6 مطالعات زبانی بلاغی 1 (1396) 127-155
7 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1395) 55-76
8 ادبیات پارسی معاصر 1 (1395) 25-53
9 ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1394) 19-37
10 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1394) 1-15
11 پژوهشهای ادبی - انجمن زبان و ادبیات فارسی 1 (1394) 119-144
12 آینه میراث 1 (1394) 1-46
13 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) یک جلد (1393) 83-107
14 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 10 (1393) 219-239
15 ادبیات پارسی معاصر 4 (1393) 121-138
16 داکا(بنگلادش) (1392) 219-239
17 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) (1392) 112-95
18 بوستان ادب (1391) 112- 87
19 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) (1391) 140-113
20 زبان و ادب فارسی (1391) 141- 121
21 مجله ی بوستان ادب دانشگاه شیراز (1391) 204-174
22 نامه پارسی (1390) 0
23 همایش ملی ادبیات تطبیقی (1389) 889-861
24 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) (1389) -
25 مولوی پژوهی (1389) 0
26 مجله زبان و ادبیات فارسی (1389) 0