ناصر علی زاده خیاط

صفحه نخست /ناصر علی زاده خیاط
نام و نام خانوادگی ناصر علی زاده خیاط
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1397) 37-57
2 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1397) 247/265
3 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 1 (1397) 225--244
4 مطالعات زبانی بلاغی 1 (1397) 89 --116
5 ادبیات پارسی معاصر سال هفتم (1396) 93-124
6 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1396) 1-21
7 زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه خوارزمی یک (1396) 259-277
8 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) یک (1396) 153 - 180
9 مطالعات زبانی بلاغی 1 (1396) 127-155
10 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1395) 55-76
11 ادبیات پارسی معاصر 1 (1395) 25-53
12 ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1394) 19-37
13 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1394) 1-15
14 پژوهشهای ادبی - انجمن زبان و ادبیات فارسی 1 (1394) 119-144
15 آینه میراث 1 (1394) 1-46
16 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) یک جلد (1393) 83-107
17 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 10 (1393) 219-239
18 ادبیات پارسی معاصر 4 (1393) 121-138
19 داکا(بنگلادش) (1392) 219-239
20 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) (1392) 112-95
21 بوستان ادب (1391) 112- 87
22 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) (1391) 140-113
23 زبان و ادب فارسی (1391) 141- 121
24 مجله ی بوستان ادب دانشگاه شیراز (1391) 204-174
25 نامه پارسی (1390) 0
26 همایش ملی ادبیات تطبیقی (1389) 889-861
27 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) (1389) -
28 مولوی پژوهی (1389) 0
29 مجله زبان و ادبیات فارسی (1389) 0