ناصر علی زاده خیاط

صفحه نخست /ناصر علی زاده خیاط
ناصر علي زاده خياط
نام و نام خانوادگی ناصر علی زاده خیاط
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1398) 139-167
2 ادب فارسی یک (1398) 219-235
3 عرفان اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 1 (1397) 41-62
4 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1397) 37-57
5 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1397) 247/265
6 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 1 (1397) 225--244
7 مطالعات زبانی بلاغی 1 (1397) 89 --116
8 ادبیات پارسی معاصر سال هفتم (1396) 93-124
9 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1396) 1-21
10 زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه خوارزمی یک (1396) 259-277
11 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) یک (1396) 153 - 180
12 مطالعات زبانی بلاغی 1 (1396) 127-155
13 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1395) 55-76
14 ادبیات پارسی معاصر 1 (1395) 25-53
15 ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 1 (1394) 19-37
16 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) 1 (1394) 1-15
17 پژوهشهای ادبی - انجمن زبان و ادبیات فارسی 1 (1394) 119-144
18 آینه میراث 1 (1394) 1-46
19 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) یک جلد (1393) 83-107
20 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 10 (1393) 219-239
21 ادبیات پارسی معاصر 4 (1393) 121-138
22 داکا(بنگلادش) (1392) 219-239
23 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) (1392) 112-95
24 بوستان ادب (1391) 112- 87
25 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) (1391) 140-113
26 زبان و ادب فارسی (1391) 141- 121
27 مجله ی بوستان ادب دانشگاه شیراز (1391) 204-174
28 نامه پارسی (1390) 0
29 همایش ملی ادبیات تطبیقی (1389) 889-861
30 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) (1389) -
31 مولوی پژوهی (1389) 0
32 مجله زبان و ادبیات فارسی (1389) 0