بهلول قربانیان

صفحه نخست /بهلول قربانیان
بهلول قربانيان
نام و نام خانوادگی بهلول قربانیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی - ایران، اردبیل - 15 اردیبهشت 1396
2 دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی - ایران، اردبیل - 15 اردیبهشت 1396
3 دومین همایش ملی ورزش و بیماری ها - ایران، کیش - 19 و 20 اسفند 1395
4 دومین همایش ملی ورزش و بیماری ها - ایران، کیش - 19 و 20 اسفند 1395
5 دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی - ایران، تهران - 25 آذر 1395
6 اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی - ایران، تن کابن - 20 آبان 1395
7 دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 08 مهر 1395
8 دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 08 مهر 1395
9 دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 08 مهر 1395
10 اولین همایش ملی بین رشته ای انسان، جامعه، سلامت - ایران، قم - 21 تا 23 اردیبهشت 1395
11 اولین همایش ملی بین رشته ای انسان، جامعه، سلامت - ایران، قم - 21 تا 23 اردیبهشت 1395
12 اولین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 16 مهر 1394
13 اولین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 16 مهر 1394
14 همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی - ایران، اردبیل - 08 و 09 مهر 1394
15 همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی - ایران، اردبیل - 08 و 09 مهر 1394
16 همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی - ایران، اردبیل - 08 و 09 مهر 1394
17 چهارمین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق - 01 مهر 1394
18 همایش علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی - ایران، تبریز - 23 و 24 اردیبهشت 1394
19 همایش علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی - ایران، تبریز - 23 و 24 اردیبهشت 1394